VISA DU HỌC ÚC 2024 – THAY ĐỔI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH MỚI

TỶ LỆ TỪ CHỐI VISA DU HỌC TĂNG VỌT

LÝ DO TỪ CHỐI VISA DU HỌC

NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỚI TỶ LỆ DI CƯ

KẾT LUẬN