TĂNG YÊU CẦU CHỨNG MINH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DU HỌC SINH ÚC

Phải có ít nhất 29.710 AUD