ĐI ÚC CÙNG “NGƯỜI THƯƠNG” VỚI VISA HÔN NHÂN (SUBCLASS 820)

Tiêu chí của Visa Hôn nhân (Subclass 820)

Thu thập và sắp xếp các tài liệu cần thiết

    Quy trình nộp đơn xin Visa Hôn nhân (Subclass 820)

    Thời gian xử lý Visa Hôn nhân (Subclass 820)

    Chi phí nộp đơn xin Visa Hôn nhân (Subclass 820)