SKILLSELECT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN TAY NGHỀ CỦA ÚC

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN TAY NGHỀ

VÒNG MỜI SKILLSELECT

CHỈ TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN TAY NGHỀ

QUY TRÌNH VÀ GIỚI HẠN LỜI MỜI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN TAY NGHỀ

VÒNG SKILLSELLECT HIỆN TẠI (18/12/2023)

Số lượng mời đề cử visa diện tay nghề trong năm tài khóa 2023-2024

ĐỀ CỬ CỦA TIỂU BANG VÀ VÙNG LÃNH THỔ CHO THÁNG 01/2024

Đề cử visa diện tay nghề bang và vùng lãnh thổ Tháng 1/2024

KẾT LUẬNLeave a Reply