TĂNG MỨC THU NHẬP TỐI THIỂU DÀNH CHO LAO ĐỘNG TAY NGHỀ TẠM TRÚ (TSMIT)

Mức thu nhập tối thiểu dành cho lao động tay nghề tạm trú (TSMIT) là gì?

Chi tiết chính về sự gia tăng

Các nhóm visa sẽ bị ảnh hưởng

Miễn trừ & Thỏa thuận chuyển tiếp

Lý do của sự thay đổi

Sự phát triển trong tương lai

Kết luận